රූපවාහිනී සිග්නල් වල බලය ප්‍රදේශය අනුව වෙනස් වේ. ඔබේ ප්‍රදේශයට වැඩ කරන හොඳම ඇන්ටෙනාව මිලදී ගැනීමට අපි ඔබට සහාය වන්නෙමු. කරුණාකර අපව අමතන්න. These are the best tv antennas in Sri Lanka.

wholesale-shops-pettah-sri-lanka-t4
wholesale-shops-pettah-sri-lanka-t5

Out of stock
Call us to Order

TV Antennas (HD, 2K, 4K, LED, LCD & SD TV)

Batapola Antenna (UHF, VHF & FM)

1 Year Warranty
Out of stock
Call us to Order

TV Antennas (HD, 2K, 4K, LED, LCD & SD TV)

V Plate TV Antenna

Out of stock
Call us to Order

TV Antennas (HD, 2K, 4K, LED, LCD & SD TV)

Batapola Antenna Colombo Area (UHF, VHF & FM)

1 Year Warranty
Out of stock
Call us to Order

TV Antennas (HD, 2K, 4K, LED, LCD & SD TV)

TV Multichannel Antenna Without Cable

Out of stock
Call us to Order

TV Antennas (HD, 2K, 4K, LED, LCD & SD TV)

TV Multichannel Antenna With Cable

Out of stock
Call us to Order

TV Antennas (HD, 2K, 4K, LED, LCD & SD TV)

Batapola Antenna Colombo Area M12000 (UHF, VHF & FM)

1 Year Warranty
Call us to Order

TV Antennas (HD, 2K, 4K, LED, LCD & SD TV)

Indoor TV Antenna (Square Areal) Hogwa

6 Months Warranty
Out of stock
Call us to Order

TV Antennas (HD, 2K, 4K, LED, LCD & SD TV)

TV Multichannel Antenna Without Cable (AJ UV 3001)

Out of stock
Call us to Order

TV Antennas (HD, 2K, 4K, LED, LCD & SD TV)

TV Multichannel Antenna With Cable (AJ UV 3001)

Call us to Order

TV Antennas (HD, 2K, 4K, LED, LCD & SD TV)

AJ Super Active Antenna (UHF, VHF & FM)

1 Year Warranty
Call us to Order

TV Antennas (HD, 2K, 4K, LED, LCD & SD TV)

Plexi Original Batapola Antenna (UHF, VHF & FM)

1 Year Warranty
Out of stock
Call us to Order

TV Antennas (HD, 2K, 4K, LED, LCD & SD TV)

V Plate Round Cup

Out of stock
Call us to Order
Out of stock
Call us to Order
Call us to Order

TV Antennas (HD, 2K, 4K, LED, LCD & SD TV)

Hogwa Batapola Antenna (UHF, VHF & FM)

1 Year Warranty
Out of stock
Call us to Order

TV Antennas (HD, 2K, 4K, LED, LCD & SD TV)

Double Areal TV & FM Antenna

Out of stock
Call us to Order
Out of stock
Call us to Order

TV Antennas (HD, 2K, 4K, LED, LCD & SD TV)

V Plate Round Large

Out of stock
Call us to Order

TV Antennas (HD, 2K, 4K, LED, LCD & SD TV)

Triangle Antenna


how-to-choose-antenna-i-sri-lanka

Before buying a TV antenna please read all the sections here to get a better understanding of what antenna you need. With a batapola antenna you will never have to pay for a monthly subscription service. Sri Lanka’s television broadcast towers transmit signals on UHF and VHF frequencies. VHF use low band frequencies, UHF use high band frequencies. You can use our antennas or batapola antennas to capture both signals in a single antenna. The amount of channels you receive depend on your location and the power of the antenna. The location is very important because depending on the distance to the transmitting towers your signal reception may vary. If you live in an area with lots of mountains or tall buildings you may need a powerful antenna to resolve reception problems.

General batapola antennas in Sri Lanka can receive high signal broadcasts. In some cases a weak signal or a transmission from a tower more than 30 km from your home, you need to buy batapola antenna with powerful gain to receive all tv channels. If you live within a few kilometers of the TV transmission tower, an indoor antenna or a yagi antenna will do the job for you. In general when installing an antenna you should keep it out of walls or any other disturbance. Most antennas comes with a built in power pack, some comes with USB power cable that directly plugs in to the TVs usb slot. Digital TV signals are broadcast over two frequency ranges. VHF (Very High Frequency) wavelengths are long, UHF wavelengths are much shorter than VHF (Ultra High Frequency.) VHF channel range is 2-13, on low-band 2to 6 and on high-band 7 to 13. VHF is channel rage is 14 to 51. There are about 40 tv channels in sri lanka. Some of the tv channels are Ada Derana 24X7, ART Television, Channel C, Channel Eye, Citi Hitz, Colombo TV, Dharmavahini TV, Dream TV, ETV, Heritage TV, Hiru TV, ITN Channel, Knowledge TV, Nethra TV, Rangiri TV, Raw TV, Ridee TV, Rupavahini, Sarana TV, Shakthi TV, Shraddha TV, Sindu TV, Sirasa TV, Siyatha TV, Siyasa TV, Sri TV, Star Tamil , Swarga TV, Swarnavahini, The Buddhist, TNL TV, TV 1, TV Derana, TV Didula, TV Lanka, UTV Tamil, Vasantham TV, Verbum TV. We have antennas in Sri Lanka that can cover the entire VHF and UHF signal range. UHF and VHF antennas are in different sizes, depending of the size of the waves, antenna elements are longer in VHF antennas than UHF antennas. There are directional and multi-directional TV antennas, directional antennas can only receive signals from one direction. These antennas can receive signals from greater distances. Multidirectional or commonly referred as omni-directional antennas in Sri Lanka can receive signals from multiple directions, one common issues with multi directional antennas is that they pick up noise and interference due to reflections of the signals. Reflections of the signals are signals that are bouncing off various objects after transmutation, this is equant to a mini directional microphone receiving noice from various directions. If you are existing antenna has aerials that are at an angle of 20 degrees, its is wise to use a rotating antenna or a batapola antenna for its replacement. When it comes to uhf antennas AJ and KRI brand are the best uhf antennas in Sri Lanka.

There are two types of antennas Indoor and outdoor. All our Indoor antennas in Sri Lanka can be easily mount on a wall or on top of a tv or any other stand such as a window. These indoor antennas are small and has a square shaped aluminum tube that attached to a power pack. You can also directly plug these antennas to the led or lcd TVs USB port to power it up or use traditional two pin power connector. (Works with all led TVs in Sri Lanka) It is best to use indoor antennas in areas where you receive good signals and if you are very close to a broadcasting tower. The best place to hang these antennas is near a window or high up in a wall. If you are seeing noice in broadcasts, change the position of the antenna. Our indoor antennas in Sri Lanka can capture most of the TV broadcasts clearly with no disturbances. All of our outdoor yagi antennas and batapola antennas in Sri Lanka will capture better signals than any indoor antenna. Sense the area of the antenna is larger compared to the indoor antenna outdoor ones capture more signals.Most outdoor batapola antennas are mounted at higher level than any indoor antennas, this hight advantage is also allowing indoor antenna to perform better. Indoor antennas are easily effected by various disturbance inside a house such as walls, refrigerator, fluorescent lights, computers or any other equipment that connected to power. We have wide range of indoor tv aerial antennas in Sri Lanka, we have many brands such as KRI, AJ antenna, Plexi batapola antenna, Maspro antenna, Hogwa antenna, etc. Please contact us if you have trouble selecting one depending your signal coverage. (Note, Plexi is also known as original batapola antenna in Sri Lanka)

There are Amplified and non-amplified antennas. Some antennas can distribute signals to many TVs, usually about for. This id done with an separate amplifier built in to the antenna also known as preamplifier. This is equant to an RF distribution amplifier which does the asme ting as an external device. One of the main issues with these types of antennas is that they amplify noise as well as signals. All of the TV long-range HDTV antennas listed in our site works with digital TVs, they work as hdtv antennas or high definition antennas in Sri Lanka.

Most of the Sri Lankan house holds use antennas to view free HDTV tv channels instead of the monthly subscription bills. HDTV antennas are also very low cost compared to the satellite tv equipments. Many amplified antenna can pull in TV signals as far as 90 Km away. Over the air transmutations have excellent picture quality compared to the satellite broadcasts, this is because satellites use data compression to provide large amount of channels, data compression with lower bitrates compromise picture quality. Also satellite broadcasts are quickly disturbed with any small change in weather such as light rain. In contrast TV signals bends and travel through atmosphere which makes the heavily reliable through extreme weather conditions. The HDTV signal strength is that is delivered to an tv turner is measured by decibels (dB) commonly referred as gain, The higher the dB amount, the greater the gain. In order to receive 4k tv or 2k tv content you need a hdtv antenna in Sri Lanka that supports 4K or 2K data compressions.

Proper indoor fm antenna will ensure you will receive a crystal clear audio without noice and disturbances. Most FM antennas in Sri Lanka are small in design so you can hang or lay it down to receive signals. There are tow type of fm antennas in Sri Lanka, amplified Indoor FM Antenna and Un-amplified Indoor FM Antenna. Amplified Indoor FM Antennas are the most common. It comes with negative RF qualities to combat distortions of most radio frequency environments. Noice distortion in these antennas depend on the sensitiveness of the fm turner. Un-amplified Indoor FM Antenna comes with bidirectional dipole or ½ Wave Vertical. The FM dipole antenna in Sri Lanka consists of two half wave dipole antennas with quarter wavelength long. Each end of the dipole antenna is connected to the feeder. FM broadcast signals range from 87.5 MHz up to 108 MHz. Usually FM antennas in Sri Lanka have open wires or twin feeder type or, coaxial cable type with a balun. VHF FM tuners have a 300 ohm input or a 75 ohm one. Some FM dipole antennas in Sri Lanka comes with 300 to 75 Oms converters. Some comes with screw terminals. VHF FM dipole antenna works for areas with high signal strengths.

Where to buy antenna tv?
You can buy all of our antennas online or visiting our wholesale shops in pettah.

City / DistrictDelivery Charge
Colombo 01Rs 178
Central ProvinceRs 295
AkuranaRs 295
AladeniyaRs 295
AmpitiyaRs 295
AnkuburaRs 295
AruppolaRs 295
DanthureRs 295
DaulagalaRs 295
DiganaRs 295
GalagederaRs 295
GalahaRs 295
GampolaRs 295
GelioyaRs 295
GuhagodaRs 295
GurudeniyaRs 295
HarispattuwaRs 295
HatharaliyaddaRs 295
HindagalaRs 295
KadugannawaRs 295
Kandy CityRs 295
KatugastotaRs 295
KundasaleRs 295
LewellaRs 295
MadawalaRs 295
MahaiyawaRs 295
MenikhinneRs 295
MuruthalawaRs 295
PallekeleRs 295
PeradeniyaRs 295
PilimthalawaRs 295
PoththapitiyaRs 295
PujapitiyaRs 295
ThalatuoyaRs 295
ThennekuburaRs 295
WattegamaRs 295
Kandy - OuterRs 295
HagurankethaRs 295
HaragamaRs 295
HasalakaRs 295
HunnasgiriyaRs 295
MedamahanuwaraRs 295
NawalapitiyaRs 295
PussellawaRs 295
RikillagaskadaRs 295
TeldeniyaRs 295
ThawalanthennaRs 295
MataleRs 295
DambullaRs 295
GalewalaRs 295
HettipolaRs 295
MataleRs 295
NaulaRs 295
RattotaRs 295
SigiriyaRs 295

Nuwara EliyaRs 295
AgarapatanaRs 295
BambarakelleRs 295
HakgalaRs 295
Halgran OyaRs 295
HattonRs 295
Hawa EliyaRs 295
KandapolaRs 295
KotagalaRs 295
KotmaleRs 295
LabookelleRs 295
LindulaRs 295
MagastotaRs 295
MaskeliyaRs 295
NanuoyaRs 295
NildandahinnaRs 295
PundaluoyaRs 295
RadellaRs 295
RagalaRs 295
SadathennaRs 295
TalawakeleRs 295
WalapaneRs 295
Central ProvinceRs 355
AmparaRs 355
AkkaraipattuRs 355
DehiattakandiyaRs 355
KalmunaiRs 355
PadiyathalawaRs 355
PanamaRs 355
BatticaloaRs 355
ChenkaladiRs 355
EravurRs 355
KalkudahRs 355
KaradiyanaruRs 355
KattankudyRs 355
KoddamunaiRs 355
MankemiRs 355
PuliyanthivuRs 355
PuthurRs 355
VakaraiRs 355
TrincomaleeRs 355
Anna NagarRs 355
Arunagiri NagarRs 355
Deva NagarRs 355
KanniyaRs 355
KantaleRs 355
KavaddikudahRs 355
LinganagarRs 355
MatikaliRs 355
MihindapuraRs 355
MurugapuriRs 355
NelsonpuraRs 355
NithiyapuriRs 355
Orrs HillRs 355
PalaiyoothuRs 355
SamudragamaRs 355
ThirukadaloorRs 355
UppaveliRs 355
North Central ProvinceRs 355
AnuradhapuraRs 355
AndiyagalaRs 355
ElayapattuwaRs 355
GalenbindunuwewaRs 355
GalnewaRs 355
HabaranaRs 355
HalmillewaRs 355
HorowpothanaRs 355
IpalogamaRs 355
KahatagasdigiliyaRs 355
KahatagasdigliyaRs 355
KebithigollawaRs 355
KekirawaRs 355
MedawachchiyaRs 355
MihintaleRs 355
NochchiyagamaRs 355
Nuwaragam PalathaRs 355
PadaviyaRs 355
RajanaganayaRs 355
RambewaRs 355
ThalawaRs 355
ThambuttegamaRs 355
ThanthirimaleRs 355
ThirappaneRs 355
PolonnaruwaRs 355
AralangawilaRs 355
BakamunaRs 355
HingurakgodaRs 355
PolonnaruwaRs 355
Northern ProvinceRs 355
JaffnaRs 355
ChavakachcheriRs 355
Delft IslandRs 355
KankesanthuraiRs 355
KarainagarRs 355
KaytsRs 355
KokuvilRs 355
MandaitivuRs 355
MaviddapuramRs 355
NallurRs 355
Point PedroRs 355
PulolyRs 355
VadamaradchyRs 355
Valikamam EastRs 355
Valikamam NorthRs 355
Valikamam SouthRs 355
Valikamam WestRs 355
ValvettithuraiRs 355
KilinochchiRs 355
AliyavalaiRs 355
KilinochchiRs 355
ParantanRs 355
PoonerynRs 355
MannarRs 355
PesalaiRs 355
ThalaimannarRs 355
MulativuRs 355
MulativuRs 355
VavuniyaRs 355
OmanthaiRs 355
PuliyankulamRs 355
North Western ProvinceRs 295
KurunegalaRs 295
AlawwaRs 295
AmbanpolaRs 295
BamunukotuwaRs 295
DambadeniyaRs 295
DodangaslandaRs 295
GalgamuwaRs 295
GiriullaRs 295
HeraliyawelaRs 295
IbbagamuwaRs 295
KuliyapitiyaRs 295
KumbukgetaRs 295
MalkaduwawaRs 295
MalpitiyaRs 295
MaspothaRs 295
MawathagamaRs 295
MelsiripuraRs 295
MetiyaganeRs 295
MinuwangeteRs 295
NarammalaRs 295
NikadalupothaRs 295
NikaweratiyaRs 295
PadeniyaRs 295
PadeniyaRs 295
PanadaragamaRs 295
PanaliyaRs 295
PannalaRs 295
PilessaRs 295
PolgahawelaRs 295
PothuheraRs 295
RidigamaRs 295
ThorayayaRs 295
UhumiyaRs 295
WadakadaRs 295
WariyapolaRs 295
PuttalamRs 295
AnamaduwaRs 295
AndigamaRs 295
BangadeniyaRs 295
BattuluoyaRs 295
BingiriyaRs 295
BujjampolaRs 295
ChilawRs 295
DankotuwaRs 295
EluwankulamaRs 295
Ihala KottaramullaRs 295
Ihala PuliyankulamaRs 295
KakkapalliyaRs 295
KalpitiyaRs 295
KatuneriyaRs 295
KudawewaRs 295
LunuwilaRs 295
MadampeRs 295
MadurankuliyaRs 295
MarawilaRs 295
MundelRs 295
NainamadamaRs 295
NalladarankattuwaRs 295
PalaviyaRs 295
PallamaRs 295
PuttalamRs 295
UdappuRs 295
WaikkalRs 295
WennappuwaRs 295
Sabaragamuwa ProvinceRs 295
KegalleRs 295
AranayakeRs 295
DedigamaRs 295
DeraniyagalaRs 295
GaligamuwaRs 295
KegalleRs 295
KithulgalaRs 295
MalibodaRs 295
MawanellaRs 295
RambukkanaRs 295
RuwanwellaRs 295
WarakapolaRs 295
RatnapuraRs 295
BalangodaRs 295
EheliyagodaRs 295
EmbilipitiyaRs 295
KahawatteRs 295
KalawanaRs 295
KalthotaRs 295
KarawitaRs 295
KuruwitaRs 295
MadampeRs 295
PadalangalaRs 295
PelmadullaRs 295
RakwanaRs 295
RatnapuraRs 295
Southern ProvinceRs 355
GalleRs 355
AhangamaRs 355
AhungallaRs 355
AkmeemanaRs 355
AkuressaRs 355
AmbalangodaRs 355
AmpegamaRs 355
AtakohotaRs 355
AvittawaRs 355
BaddegamaRs 355
BalapitiyaRs 355
BatapolaRs 355
BenthotaRs 355
ElpitiyaRs 355
HikkaduwaRs 355
HinidumaRs 355
ImaduwaRs 355
InduruwaRs 355
KarandeniyaRs 355
KetandolaRs 355
KoggalaRs 355
KosgodaRs 355
KurundugahahethakmaRs 355
MapalagamaRs 355
MeetiyagodaRs 355
NakiyadeniyaRs 355
PitigalaRs 355
ThalgaswalaRs 355
UdugamaRs 355
UnawatunaRs 355
UragasmanhandiyaRs 355
WackwellaRs 355
WalahanduwaRs 355
WandurambaRs 355
YakkalamullaRs 355
HambantotaRs 355
AmbalantotaRs 355
AngunakolapalassaRs 355
HambantotaRs 355
TangalleRs 355
TissamaharamaRs 355
MataraRs 355
AkuressaRs 355
DeniyayaRs 355
DevundaraRs 355
DickwellaRs 355
HakmanaRs 355
KamburugamuwaRs 355
KamburupitiyaRs 355
MalimbodaRs 355
MataraRs 355
MirissaRs 355
NawimanaRs 355
ThelijjawilaRs 355
ThihagodaRs 355
WalgamaRs 355
WeligamaRs 355
Uva ProvinceRs 295
BadullaRs 295
BandarawelaRs 295
DiyathalawaRs 295
EllaRs 295
EttempitiyaRs 295
GirandurukotteRs 295
GuruthalawaRs 295
HaldummullaRs 295
HaliRs 295
Hali-elaRs 295
HaputaleRs 295
KandaketiyaRs 295
LunugalaRs 295
MahiyanganaRs 295
MahiyanganayaRs 295
MeegahakivulaRs 295
PassaraRs 295
PoonagalaRs 295
RideemaliyaddaRs 295
SoranathotaRs 295
WelimadaRs 295
MonaragalaRs 295
BibileRs 295
ButtalaRs 295
KataragamaRs 295
KudaoyaRs 295
WellawayaRs 295
Western ProvinceRs 178
Colombo 01 - FortRs 178
Colombo 02 - Slave Island & Union PlaceRs 178
Colombo 03 - KollupitiyaRs 178
Colombo 04 - BambalapitiyaRs 178
Colombo 05 - Havelock Town & KirulaponaRs 178
Colombo 06 - Wellawatte & PamankadaRs 178
Colombo 07 - Cinnamon GardensRs 178
Colombo 08 - BorellaRs 178
Colombo 09 - DematagodaRs 178
Colombo 10 - MaradanaRs 178
Colombo 11 - PettahRs 178
Colombo 12 - HultsdorfRs 178
Colombo 13 - Kotahena & KochchikadeRs 178
Colombo 14 - GrandpassRs 178
Colombo 15 - Modera & MattakkuliyaRs 178
Colombo - GreaterRs 236
AngodaRs 236
AngulanaRs 236
AthurugriyaRs 236
AvissawellaRs 236
Egoda UyanaRs 236
GodagamaRs 236
HanwellaRs 236
HimbutanaRs 236
HokandaraRs 236
KahathuduwaRs 236
KatubeddaRs 236
KawdanaRs 236
KesbewaRs 236
KotikawttaRs 236
KottawaRs 236
LunawaRs 236
MeegodaRs 236
MoratuwaRs 236
Mount LaviniaRs 236
MulleriyawaRs 236
PadukkaRs 236
PepiliyanaRs 236
PiliyandalaRs 236
RatmalanaRs 236
SapugaskandeRs 236
SedawatteRs 236
TalangamaRs 236
UdahamullaRs 236
WeraheraRs 236
Colombo - SuburbsRs 236
AttidiyaRs 236
BattaramullaRs 236
BeddaganaRs 236
BoralesgamuwaRs 236
DehiwalaRs 236
DelkandaRs 236
EmbuldeniyaRs 236
GothatuwaRs 236
HomagamaRs 236
KalubowilaRs 236
KolonnawaRs 236
KotteRs 236
MaharagamaRs 236
MalabeRs 236
NawalaRs 236
NawinnaRs 236
NedimalaRs 236
NugegodaRs 236
ObesekarapuraRs 236
OrugodawattaRs 236
PannipitiyaRs 236
PelawattaRs 236
RajagiriyaRs 236
ThalawathugodaRs 236
WellampitiyaRs 236
Gampaha ProvinceRs 295
BiyagamaRs 295
DelgodaRs 295
DivulapitiyaRs 295
GanemullaRs 295
HendalaRs 295
Ja-ElaRs 295
KadawathaRs 295
KandanaRs 295
KatunayakeRs 295
KelaniyaRs 295
KiribathgodaRs 295
KirindiwelaRs 295
MaboleRs 295
MahabageRs 295
MalwanaRs 295
MawaramandiyaRs 295
MinuwangodaRs 295
MirigamaRs 295
NaiwellaRs 295
NegomboRs 295
NittambuwaRs 295
PeliyagodaRs 295
RagamaRs 295
RanalaRs 295
SeeduwaRs 295
SiyambalapeRs 295
UdugampolaRs 295
VayangodaRs 295
VeyangodaRs 295
WattalaRs 295
WeliweriyaRs 295
YakkalaRs 295
Kalutara ProvinceRs 295
AlubomullaRs 295
AluthgamaRs 295
AubomullaRs 295
BandaragamaRs 295
BellanaRs 295
BeruwalaRs 295
BolossagamaRs 295
BombuwalaRs 295
Dharga TownRs 295
DodangodaRs 295
DombagodaRs 295
GamagodaRs 295
HalkandawilaRs 295
HoranaRs 295
IngiriyaRs 295
KalutaraRs 295
KeselwattaRs 295
KoholanaRs 295
MaggonaRs 295
MathugamaRs 295
MatugamaRs 295
MillaniyaRs 295
MiwanapalanaRs 295
MorontuduwaRs 295
PaiyagalaRs 295
PanaduraRs 295
PokunuwitaRs 295
RemunagodaRs 295
TebuwanaRs 295
WadduwaRs 295
WaskaduwaRs 295

If your city is not in the list, select the closest

City / DistrictDelivery Charge
Colombo 01Rs 178
Central ProvinceRs 295
AkuranaRs 295
AladeniyaRs 295
AmpitiyaRs 295
AnkuburaRs 295
AruppolaRs 295
DanthureRs 295
DaulagalaRs 295
DiganaRs 295
GalagederaRs 295
GalahaRs 295
GampolaRs 295
GelioyaRs 295
GuhagodaRs 295
GurudeniyaRs 295
HarispattuwaRs 295
HatharaliyaddaRs 295
HindagalaRs 295
KadugannawaRs 295
Kandy CityRs 295
KatugastotaRs 295
KundasaleRs 295
LewellaRs 295
MadawalaRs 295
MahaiyawaRs 295
MenikhinneRs 295
MuruthalawaRs 295
PallekeleRs 295
PeradeniyaRs 295
PilimthalawaRs 295
PoththapitiyaRs 295
PujapitiyaRs 295
ThalatuoyaRs 295
ThennekuburaRs 295
WattegamaRs 295
Kandy - OuterRs 295
HagurankethaRs 295
HaragamaRs 295
HasalakaRs 295
HunnasgiriyaRs 295
MedamahanuwaraRs 295
NawalapitiyaRs 295
PussellawaRs 295
RikillagaskadaRs 295
TeldeniyaRs 295
ThawalanthennaRs 295
MataleRs 295
DambullaRs 295
GalewalaRs 295
HettipolaRs 295
MataleRs 295
NaulaRs 295
RattotaRs 295
SigiriyaRs 295

Nuwara EliyaRs 295
AgarapatanaRs 295
BambarakelleRs 295
HakgalaRs 295
Halgran OyaRs 295
HattonRs 295
Hawa EliyaRs 295
KandapolaRs 295
KotagalaRs 295
KotmaleRs 295
LabookelleRs 295
LindulaRs 295
MagastotaRs 295
MaskeliyaRs 295
NanuoyaRs 295
NildandahinnaRs 295
PundaluoyaRs 295
RadellaRs 295
RagalaRs 295
SadathennaRs 295
TalawakeleRs 295
WalapaneRs 295
Central ProvinceRs 355
AmparaRs 355
AkkaraipattuRs 355
DehiattakandiyaRs 355
KalmunaiRs 355
PadiyathalawaRs 355
PanamaRs 355
BatticaloaRs 355
ChenkaladiRs 355
EravurRs 355
KalkudahRs 355
KaradiyanaruRs 355
KattankudyRs 355
KoddamunaiRs 355
MankemiRs 355
PuliyanthivuRs 355
PuthurRs 355
VakaraiRs 355
TrincomaleeRs 355
Anna NagarRs 355
Arunagiri NagarRs 355
Deva NagarRs 355
KanniyaRs 355
KantaleRs 355
KavaddikudahRs 355
LinganagarRs 355
MatikaliRs 355
MihindapuraRs 355
MurugapuriRs 355
NelsonpuraRs 355
NithiyapuriRs 355
Orrs HillRs 355
PalaiyoothuRs 355
SamudragamaRs 355
ThirukadaloorRs 355
UppaveliRs 355
North Central ProvinceRs 355
AnuradhapuraRs 355
AndiyagalaRs 355
ElayapattuwaRs 355
GalenbindunuwewaRs 355
GalnewaRs 355
HabaranaRs 355
HalmillewaRs 355
HorowpothanaRs 355
IpalogamaRs 355
KahatagasdigiliyaRs 355
KahatagasdigliyaRs 355
KebithigollawaRs 355
KekirawaRs 355
MedawachchiyaRs 355
MihintaleRs 355
NochchiyagamaRs 355
Nuwaragam PalathaRs 355
PadaviyaRs 355
RajanaganayaRs 355
RambewaRs 355
ThalawaRs 355
ThambuttegamaRs 355
ThanthirimaleRs 355
ThirappaneRs 355
PolonnaruwaRs 355
AralangawilaRs 355
BakamunaRs 355
HingurakgodaRs 355
PolonnaruwaRs 355
Northern ProvinceRs 355
JaffnaRs 355
ChavakachcheriRs 355
Delft IslandRs 355
KankesanthuraiRs 355
KarainagarRs 355
KaytsRs 355
KokuvilRs 355
MandaitivuRs 355
MaviddapuramRs 355
NallurRs 355
Point PedroRs 355
PulolyRs 355
VadamaradchyRs 355
Valikamam EastRs 355
Valikamam NorthRs 355
Valikamam SouthRs 355
Valikamam WestRs 355
ValvettithuraiRs 355
KilinochchiRs 355
AliyavalaiRs 355
KilinochchiRs 355
ParantanRs 355
PoonerynRs 355
MannarRs 355
PesalaiRs 355
ThalaimannarRs 355
MulativuRs 355
MulativuRs 355
VavuniyaRs 355
OmanthaiRs 355
PuliyankulamRs 355
North Western ProvinceRs 295
KurunegalaRs 295
AlawwaRs 295
AmbanpolaRs 295
BamunukotuwaRs 295
DambadeniyaRs 295
DodangaslandaRs 295
GalgamuwaRs 295
GiriullaRs 295
HeraliyawelaRs 295
IbbagamuwaRs 295
KuliyapitiyaRs 295
KumbukgetaRs 295
MalkaduwawaRs 295
MalpitiyaRs 295
MaspothaRs 295
MawathagamaRs 295
MelsiripuraRs 295
MetiyaganeRs 295
MinuwangeteRs 295
NarammalaRs 295
NikadalupothaRs 295
NikaweratiyaRs 295
PadeniyaRs 295
PadeniyaRs 295
PanadaragamaRs 295
PanaliyaRs 295
PannalaRs 295
PilessaRs 295
PolgahawelaRs 295
PothuheraRs 295
RidigamaRs 295
ThorayayaRs 295
UhumiyaRs 295
WadakadaRs 295
WariyapolaRs 295
PuttalamRs 295
AnamaduwaRs 295
AndigamaRs 295
BangadeniyaRs 295
BattuluoyaRs 295
BingiriyaRs 295
BujjampolaRs 295
ChilawRs 295
DankotuwaRs 295
EluwankulamaRs 295
Ihala KottaramullaRs 295
Ihala PuliyankulamaRs 295
KakkapalliyaRs 295
KalpitiyaRs 295
KatuneriyaRs 295
KudawewaRs 295
LunuwilaRs 295
MadampeRs 295
MadurankuliyaRs 295
MarawilaRs 295
MundelRs 295
NainamadamaRs 295
NalladarankattuwaRs 295
PalaviyaRs 295
PallamaRs 295
PuttalamRs 295
UdappuRs 295
WaikkalRs 295
WennappuwaRs 295
Sabaragamuwa ProvinceRs 295
KegalleRs 295
AranayakeRs 295
DedigamaRs 295
DeraniyagalaRs 295
GaligamuwaRs 295
KegalleRs 295
KithulgalaRs 295
MalibodaRs 295
MawanellaRs 295
RambukkanaRs 295
RuwanwellaRs 295
WarakapolaRs 295
RatnapuraRs 295
BalangodaRs 295
EheliyagodaRs 295
EmbilipitiyaRs 295
KahawatteRs 295
KalawanaRs 295
KalthotaRs 295
KarawitaRs 295
KuruwitaRs 295
MadampeRs 295
PadalangalaRs 295
PelmadullaRs 295
RakwanaRs 295
RatnapuraRs 295
Southern ProvinceRs 355
GalleRs 355
AhangamaRs 355
AhungallaRs 355
AkmeemanaRs 355
AkuressaRs 355
AmbalangodaRs 355
AmpegamaRs 355
AtakohotaRs 355
AvittawaRs 355
BaddegamaRs 355
BalapitiyaRs 355
BatapolaRs 355
BenthotaRs 355
ElpitiyaRs 355
HikkaduwaRs 355
HinidumaRs 355
ImaduwaRs 355
InduruwaRs 355
KarandeniyaRs 355
KetandolaRs 355
KoggalaRs 355
KosgodaRs 355
KurundugahahethakmaRs 355
MapalagamaRs 355
MeetiyagodaRs 355
NakiyadeniyaRs 355
PitigalaRs 355
ThalgaswalaRs 355
UdugamaRs 355
UnawatunaRs 355
UragasmanhandiyaRs 355
WackwellaRs 355
WalahanduwaRs 355
WandurambaRs 355
YakkalamullaRs 355
HambantotaRs 355
AmbalantotaRs 355
AngunakolapalassaRs 355
HambantotaRs 355
TangalleRs 355
TissamaharamaRs 355
MataraRs 355
AkuressaRs 355
DeniyayaRs 355
DevundaraRs 355
DickwellaRs 355
HakmanaRs 355
KamburugamuwaRs 355
KamburupitiyaRs 355
MalimbodaRs 355
MataraRs 355
MirissaRs 355
NawimanaRs 355
ThelijjawilaRs 355
ThihagodaRs 355
WalgamaRs 355
WeligamaRs 355
Uva ProvinceRs 295
BadullaRs 295
BandarawelaRs 295
DiyathalawaRs 295
EllaRs 295
EttempitiyaRs 295
GirandurukotteRs 295
GuruthalawaRs 295
HaldummullaRs 295
HaliRs 295
Hali-elaRs 295
HaputaleRs 295
KandaketiyaRs 295
LunugalaRs 295
MahiyanganaRs 295
MahiyanganayaRs 295
MeegahakivulaRs 295
PassaraRs 295
PoonagalaRs 295
RideemaliyaddaRs 295
SoranathotaRs 295
WelimadaRs 295
MonaragalaRs 295
BibileRs 295
ButtalaRs 295
KataragamaRs 295
KudaoyaRs 295
WellawayaRs 295
Western ProvinceRs 178
Colombo 01 - FortRs 178
Colombo 02 - Slave Island & Union PlaceRs 178
Colombo 03 - KollupitiyaRs 178
Colombo 04 - BambalapitiyaRs 178
Colombo 05 - Havelock Town & KirulaponaRs 178
Colombo 06 - Wellawatte & PamankadaRs 178
Colombo 07 - Cinnamon GardensRs 178
Colombo 08 - BorellaRs 178
Colombo 09 - DematagodaRs 178
Colombo 10 - MaradanaRs 178
Colombo 11 - PettahRs 178
Colombo 12 - HultsdorfRs 178
Colombo 13 - Kotahena & KochchikadeRs 178
Colombo 14 - GrandpassRs 178
Colombo 15 - Modera & MattakkuliyaRs 178
Colombo - GreaterRs 236
AngodaRs 236
AngulanaRs 236
AthurugriyaRs 236
AvissawellaRs 236
Egoda UyanaRs 236
GodagamaRs 236
HanwellaRs 236
HimbutanaRs 236
HokandaraRs 236
KahathuduwaRs 236
KatubeddaRs 236
KawdanaRs 236
KesbewaRs 236
KotikawttaRs 236
KottawaRs 236
LunawaRs 236
MeegodaRs 236
MoratuwaRs 236
Mount LaviniaRs 236
MulleriyawaRs 236
PadukkaRs 236
PepiliyanaRs 236
PiliyandalaRs 236
RatmalanaRs 236
SapugaskandeRs 236
SedawatteRs 236
TalangamaRs 236
UdahamullaRs 236
WeraheraRs 236
Colombo - SuburbsRs 236
AttidiyaRs 236
BattaramullaRs 236
BeddaganaRs 236
BoralesgamuwaRs 236
DehiwalaRs 236
DelkandaRs 236
EmbuldeniyaRs 236
GothatuwaRs 236
HomagamaRs 236
KalubowilaRs 236
KolonnawaRs 236
KotteRs 236
MaharagamaRs 236
MalabeRs 236
NawalaRs 236
NawinnaRs 236
NedimalaRs 236
NugegodaRs 236
ObesekarapuraRs 236
OrugodawattaRs 236
PannipitiyaRs 236
PelawattaRs 236
RajagiriyaRs 236
ThalawathugodaRs 236
WellampitiyaRs 236
Gampaha ProvinceRs 295
BiyagamaRs 295
DelgodaRs 295
DivulapitiyaRs 295
GanemullaRs 295
HendalaRs 295
Ja-ElaRs 295
KadawathaRs 295
KandanaRs 295
KatunayakeRs 295
KelaniyaRs 295
KiribathgodaRs 295
KirindiwelaRs 295
MaboleRs 295
MahabageRs 295
MalwanaRs 295
MawaramandiyaRs 295
MinuwangodaRs 295
MirigamaRs 295
NaiwellaRs 295
NegomboRs 295
NittambuwaRs 295
PeliyagodaRs 295
RagamaRs 295
RanalaRs 295
SeeduwaRs 295
SiyambalapeRs 295
UdugampolaRs 295
VayangodaRs 295
VeyangodaRs 295
WattalaRs 295
WeliweriyaRs 295
YakkalaRs 295
Kalutara ProvinceRs 295
AlubomullaRs 295
AluthgamaRs 295
AubomullaRs 295
BandaragamaRs 295
BellanaRs 295
BeruwalaRs 295
BolossagamaRs 295
BombuwalaRs 295
Dharga TownRs 295
DodangodaRs 295
DombagodaRs 295
GamagodaRs 295
HalkandawilaRs 295
HoranaRs 295
IngiriyaRs 295
KalutaraRs 295
KeselwattaRs 295
KoholanaRs 295
MaggonaRs 295
MathugamaRs 295
MatugamaRs 295
MillaniyaRs 295
MiwanapalanaRs 295
MorontuduwaRs 295
PaiyagalaRs 295
PanaduraRs 295
PokunuwitaRs 295
RemunagodaRs 295
TebuwanaRs 295
WadduwaRs 295
WaskaduwaRs 295

No. 87/3, 1st Cross Street, Pettah (Colombo 11), Sri Lanka.